konkursy

Konkurs „Wygraj Zdrową Tarczycę!”

napisała niedoczynna 8 marca 2018 0 komentarzy

Droga Niedoczynna (Niedoczynni Panowie, wybaczcie, ale dziś mogę Was pominąć :)),

Zasypano Cię dziś życzeniami. Ja chciałabym, żeby spełniło się to jedno z ważniejszych – żebyś wreszcie poczuła się lepiej, wstawała naładowana pozytywną energią i uwielbiała patrzeć w lustro. Bo zasługujesz na to, żeby czuć się wspaniale we własnej skórze!

Z okazji naszego święta przygotowałam dla Was małą niespodziankę – konkurs „Wygraj Zdrową Tarczycę!”. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: „Co robisz dla zdrowia tarczycy?” w maksymalnie 3 zdaniach i prześlesz mi odpowiedź na daria[at]niedoczynna.pl lub skorzystasz z formularza poniżej.  Konkurs trwa przez tydzień – do 15 marca włącznie! 16 marca opublikuję wyniki.

Do wygrania: 5 egzemplarzy książki „Zdrowa tarczyca. Twoja droga do równowagi hormonalnej” autorstwa Karoliny i Macieja Szaciłło.

Zakochałam się w tej książce od pierwszego wejrzenia – jeszcze nie mogę się od niej oderwać, a mój blog objął ją patronatem medialnym. Książka jest fantastycznym uzupełnieniem „Hashimoto…” dr Izabelli Wentz i kolejną pozycją obowiązkową w biblioteczce Niedoczynnych (tak, tak smaruję już dla Was recenzję 🙂 ) Mogę zdradzić tylko, że książka jest holistycznym przewodnikiem, który sprowadzi Niedoczynnych na uzdrawiającą drogę żywienia, suplementacji, korzystania z dobrodziejstw natury i relaksacji. Możesz mieć ją w garści! Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie.

 

Nagrody otrzymują:

A. Godziuk, A. Sopicka, A. Wyszomirska, K. Kusiak, A. Graczyk

Gratulacje i owocnej lektury <3

 

Regulamin konkursu "Wygraj Zdrową Tarczycę"

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj Zdrową Tarczycę " zwanego dalej "Konkursem" jest blog „Niedoczynna.pl” , dawniej: "Aktywnie z niedoczynnością" zwany dalej ”Organizatorem”.Konkurs jest organizowany od 8 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r do godziny 23.59. Informacja o Konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 8 marca 2018 r. w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem niedoczynna.pl. Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestnika. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu („Regulamin”).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonek, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie następujących czynności:

a) Ułożenie odpowiedzi na pytanie: "Co robisz dla zdrowia tarczycy?" w maksymalnie 3 zdaniach
b) Przesłanie odpowiedzi z tematem KONKURS na adres daria[at]niedoczynna.pl lub poprzez formularz kontaktu na stronie niedoczynna.pl.

4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail lub opublikować tylko jeden komentarz spełniający wymogi konkursu i może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3
NAGRODY W KONKURSIE

1.Nagrodami w konkursie są książki "Zdrowa Tarczyca. Twoja droga do równowagi hormonalnej" (5 szt.)

2. Nagrody zostaną przyznane pięciu zwycięzcom wyłonionym Komisję konkursową.
3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
4. Wyłonieni zwycięzcy zostaną poproszeni (poprzez email) o podanie danych i adresu do dnia 18 marca 2018 r. Nagroda zostanie przesłana na wskazane dane.
5. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej na adres email, z którego przesłano zgłoszenie.
6. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda danych osobowych lub/i teleadresowych w wyznaczonym terminie lub poda nieprawidłowe dane, jest to równoznaczne z utratą prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego laureata;
7. Nagrody zostaną wysłane pocztą elektroniczną, pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres wskazany w e-mailu. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski.

§ 4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) Administratorem danych osobowych jest blog „Niedoczynna.pl”.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i pierwszej litery nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundatora na adres: daria[at]niedoczynna.pl.
Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłany na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagłego odwołania lub zamknięcia Konkursu.

Przeczytaj

Podziel się opinią!